Дисципліни вільного вибору студентів

Згідно пункту 15, статті 62 Закону України “Про вищу освіту” особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.
Відповідно, студенти фізико-технічного факультету обирають навчальні дисципліни в межах, передбачених навчальним планом, за яким вони навчаються згідно обраних спеціальностей та у відповідності до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін затвердженого Наказом № 271, від 24.06.2016.

 

Перелік дисциплін вільного вибору  відповідної спеціальності:

 

Середня освіта. Фізика (бакалавр)
Цикл загальної підготовки:

 • Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія та методика фізичного експерименту

Середня освіта. Фізика (магістр)

Цикл загальної підготовки:

 • Історія та перспективи розвитку фізичної науки;
 • Методика факультативних занять з фізики

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія та методика навчання фізичного експерименту;
 • Комп’ютерні технології у фізиці;
 • Практикум з розв’язування задач з фізики;
 • Актуальні проблеми фізики конденсованого стану

Фізика та астрономія (бакалавр)

Цикл загальної підготовки:

 • Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 • Теорія ймовірностей та математична статистика

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія та методика фізичного експерименту
 • Дифракційні методи дослідження твердих тіл
 • Методи обробки результатів експерименту
 • Математичне планування і оптимізація фізичного експерименту
 • Методи отримання наноматеріалів
 • Комп’ютерне моделювання фізичних явищ
 • Операційні системи та ООП у фізиці
 • Фізика і хімія напівпровідників
 • Фізичні основи мікроелектроніки
 • Лазерні технології в прикладному матеріалознавстві
 • Спектральні методи дослідження
 • Нестандартні методи розв’язування фізичних задач
 • Сучасні проблеми методик викладання фізики та інформаційних технологій
 • Фізичні основи інформатики

Фізика та астрономія (магістр)

Цикл загальної підготовки:

 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Синергетика нанорозмірних систем

Цикл професійної підготовки:

 • Фізика наносистем
 • Методи дослідження наноматеріалів
 • Вуглецеві та оксидні наноматеріали

 

Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр)

Цикл загальної підготовки:

 • Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія та методика фізичного експерименту
 • Дифракційні методи дослідження твердих тіл
 • Теорія та методика фізичного експерименту
 • Математичне планування і оптимізація фізичного експерименту
 • Методи отримання наноматеріалів
 • Методи обробки результатів експерименту
 • Фізика і хімія напівпровідників
 • Фізичні основи мікроелектроніки
 • Лазерні технології в прикладному матеріалознавстві
 • Спектральні методи дослідження
 • Комп’ютерне моделювання фізичних явищ
 • Операційні системи та ООП у фізиці
 • Основи кристалографії і кристалофізики
 • Основи фізики магнетизму та магнітні матеріали
 • Матеріали пристроїв генерації і накопичення енергії
 • Фізичні основи процесів в елементах наноелектроніки

 

Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)

Цикл загальної підготовки:

 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Синергетика нанорозмірних систем

Цикл професійної підготовки:

 • Тонкоплівкове матеріалознавство
 • Фізика реальних кристалів
 • Методи квантової теорії у фізиці наносистем

 

Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

Цикл загальної підготовки:

 • Безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • Іноземна мова
 • Дослідження і проектування інтегральних структура БМК
 • Охорона праці в галузі
 • Комп’ютерне моделювання прикладних структур інтегральних схем

Цикл професійної підготовки:

 • Фізичні основи інформаційних технологій
 • Комп’ютерне моделювання інженерних технологій
 • Технології виготовлення мікроелектронних пристроїв
 • Автоматизоване проектування друкованих плат
 • Дослідження і проектування спеціалізованих систем на кристалі
 • Архітектура і програмування мікроконтролерів

 

Комп’ютерна інженерія (магістр)

Цикл загальної підготовки:

 • Захист інформації в компютерних системах
 • Дослідження і проектування МЕМС, сенсорів і актуаторів

 

Електроніка (бакалавр)

Цикл загальної підготовки:

 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • Охорона праці

 

Матеріалознавство (бакалавр)

Цикл загальної підготовки:

 • Фізична хімія

Цикл професійної підготовки:

 • Термічна обробка
 • Сплави з особливими властивостями
 • Аморфні матеріали
 • Магнітні матеріали
 • Спектральні методи дослідження
 • Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів
 • Сучасні методи обробки матеріалів
 • Матеріали пристроїв генерування та накопичення енергії
 • Фізика і хімія поверхні
 • Матеріали для приладів зберігання та передачі інформації
 • Основи керамічної технології