Дисципліни вільного вибору студентів

Згідно пункту 15, статті 62 Закону України “Про вищу освіту” особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.
Відповідно, студенти фізико-технічного факультету обирають навчальні дисципліни в межах, передбачених навчальним планом, за яким вони навчаються згідно обраних спеціальностей та у відповідності до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін затвердженого Наказом № 271, від 24.06.2016.

 

Каталог дисциплін вільного вибору  доступні в електронному кабінеті студента webportal.pnu.edu.ua та на сторінках кафедр.