Практика

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
(затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК У ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА” (схваленого на засіданні Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 26 березня 2013 р. (протокол №3)

Графік практик I-II семестр.

НАКАЗИ ПРО ОРГАНІЗАЦІБЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК:
 1.   Про організацію та проведення виробничої практики магістрів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК:
1.  ОР «магістр» спеціальності 104 «Фізика та астрономія» 

2. ОР «магістр» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 

3. ОР «магістр» фізико-технічного факультету спеціальності 014 «Середня освіта (фізика)»

4. ОР «магістр» фізико-технічного факультету спеціальності 014 «Середня освіта (фізика)» (заочна форма навчання)

5. ОР «бакалавр» фізико-технічного факультету спеціальності 6.040201 «Фізика»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ШКІЛ ТА ПІДПРИЄМСТВ
З питань укладання договорів про співпрацю між ФТФ та підприємством чи школою і угод про проходження практики студентами ФТФ на підприємстві чи в школі звертатись до заступника декана Бойчук Володимири Михайлівної, кім. 215, гол.кор.
Тел.: 59-60-00
E-mail: bvm.79@mail.ru

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ
На початку практики студент проходить інструктаж та отримує завдання від керівника практики.
Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника практики від підприємства чи школи.
В процесі проходження практики студент повинен вести щоденник з практики. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від університету та підприємства чи школи.
Після закінчення практики студент складає звіт про практику.
За результатами проходження практики студент отримує залік. Без заповненого і затвердженого щоденника та без звіту практика не зараховується.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 15-20 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Структура підприємства та підрозділу.
Основні технологічні процеси та етапи у виробництві і експлуатації математичного / програмного / апаратного забезпечення.
Індивідуальне завдання:
Постановка задачі.
Метод рішення.
Програма і порядок її налагодження,
Аналіз результатів.
Висновки.
Охорона праці на підприємстві.
Список літератури, яка була використана під час практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 15-20 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Індивідуальне завдання:
Постановка задачі.
Метод рішення.
Програма і порядок її налагодження,
Аналіз результатів.
Висновки.
Список літератури, яка була використана під час практики.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ:
Обсяг 30-40 сторінок,
Звіт має містити наступні основні розділи:
Призначення та задачі практики.
Загальна характеристика підприємства та його підрозділів, основні види виконуваних робіт.
Індивідуальне завдання:
Тема дипломного проектування. Постановка задачі.
Короткий аналіз предметної області.
Огляд і аналіз методів рішення.
Обраний метод рішення. Обґрунтування вибору.
Особливості реалізації задачі.
Висновки.
Список літератури та документації, яка була використана під час практики.