Історія

Фізико-технічний факультет (спочатку фізико-математичний факультет) бере свій початок у 1940 р. з часу відкриття в м. Станіславі Учительського інституту. У 2002 р. було утворено фізичний факультет, який у 2004 р. ввійшов до складу Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З вересня 2006 р. фізико-технічний факультет  існує як окремий структурний підрозділ університету.

Навчальний процес на факультеті здійснюють 12 докторів наук, професорів і 26 кандидатів наук, доцентів, серед яких член-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2002 р., заслужений діяч науки і техніки, д. ф.-м. н., проф. Остафійчук Б.К.; заслужений працівник вищої школи, д. ф.-м. н., професор Климишин І.А.

Багатогранною на факультеті є наукова діяльність. Успішно діють докторантура та аспірантура зi спецiальностей “Фiзика твердого тiла”, “Фізика і хімія поверхні”, “Хімія твердого тіла”, “Фізика колоїдних систем”, “Твердотільна електроніка”. Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (спеціальність “Фізика і хімія поверхні”) дисертацій.

Зважаючи на значний науковий потенціал, наявну матеріально-технічну базу, потребу у розвитку високотехнологічних досліджень на Прикарпатті, у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації з фундаментальних наук, у 1999 році відкрито науково-дослідний Фізико-хімічний інститут. Інститут видає міжнародний науковий журнал “Фізика і хімія твердого тіла”, що входить у перелік фахових видань ВАК України з фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

На кафедрах та в наукових підрозділах факультету підготовлено десятки монографій, підручників, посібників, навчально-методичних розробок для студентів.

На сьогоднішній день факультет забезпечений комп’ютерними класами, сучасними навчальними та науковими лабораторіями, аудиторними приміщеннями. Бази виробничої практики забезпечують фахові спеціалізації та працевлаштування випускників.

На факультеті є очно-заочна фізико-математична школа, яка допомагає абітурієнтам краще підготуватися до вступу в університет. Студенти факультету можуть навчатись за рахунок коштів державного бюджету або на договірній основі.

На факультеті працюють підготовчі курси, які допомагають абіту­рієнту підготуватися до ЗНО і дозволяють вступити на спеціальності факультету на пільгових умовах.

Студенти, що навчаються на старших курсах мають можливість брати участь у програмі подвійних магістерських дипломів із Жешувським університетом (Республіка Польща). Це, поряд із забезпеченням додаткової якості освіти, дозволяє підготувати фахівця для роботи в умовах європейського ринку праці. Після завершення навчання в університетах можна здійснити кар’єру у країнах Європейської спільноти. Якщо ж матимете бажання повернутися на Батьківщину, однозначно Ви привезете в рідні краї багато нового і корисного – сильні знання, європейське мислення, володіння кількома іноземними мовами та багато бізнес-контактів, це все є чудовою базою для професійного розвитку молодої людини.