Історія

Фізико-технічний факультет (спочатку фізико-математичний факультет) бере свій початок у 1940 р. з часу відкриття в м. Станіславі Учительського інституту. У 2002 р. було утворено фізичний факультет, який у 2004 р. ввійшов до складу Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З вересня 2006 р. фізико-технічний факультет  існує як окремий структурний підрозділ університету.

Навчальний процес на факультеті здійснюють 18 докторів наук, професорів і 26 кандидатів наук, доцентів, серед яких член-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2002 р., заслужений діяч науки і техніки, д. ф.-м. н., проф. Остафійчук Б.К.; заслужений працівник вищої школи, д. ф.-м. н., професор Климишин І.А.

Багатогранною на факультеті є наукова діяльність. Успішно діють докторантура та аспірантура зi спецiальностей “Фізика та астрономія”, “Прикладна фізика та наноматеріали”, “Електроніка” . Функціонує спеціалізована вчена рада Д20.051.06 із захисту кандидатських і докторських  дисертацій.

Зважаючи на значний науковий потенціал, наявну матеріально-технічну базу, потребу у розвитку високотехнологічних досліджень на Прикарпатті, у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації з фундаментальних наук, у 1999 році відкрито науково-дослідний Фізико-хімічний інститут. Інститут видає міжнародний науковий журнал “Фізика і хімія твердого тіла“, що входить у наукометричні бази Scopus, Web of Science та у перелік фахових видань ВАК України з фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

На кафедрах та в наукових підрозділах факультету підготовлено десятки монографій, підручників, посібників, навчально-методичних розробок для студентів.

На сьогоднішній день факультет забезпечений комп’ютерними класами, сучасними навчальними та науковими лабораторіями, аудиторними приміщеннями. Бази виробничої практики забезпечують фахові спеціалізації та працевлаштування випускників.

На факультеті діє очно-заочна фізико-математична школа, яка допомагає абітурієнтам краще підготуватися до вступу в університет, на безоплатній основі. Студенти факультету можуть навчатись за рахунок коштів державного бюджету або на договірній основі.

Студенти, що навчаються на старших курсах мають можливість брати участь у програмі подвійних магістерських дипломів із Жешувським університетом (Республіка Польща). Це, поряд із забезпеченням додаткової якості освіти, дозволяє підготувати фахівця для роботи в умовах європейського ринку праці. Після завершення навчання в університетах можна здійснити кар’єру у країнах Європейської спільноти. Якщо ж матимете бажання повернутися на Батьківщину, однозначно Ви привезете в рідні краї багато нового і корисного – сильні знання, європейське мислення, володіння кількома іноземними мовами та багато бізнес-контактів, це все є чудовою базою для професійного розвитку молодої людини.