Спеціальності факультету

         Фізико-технічний факультет є одним із провідних навчальних та наукових підрозділів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на чотирьох фахових кафедрах, де до навчального процесу та наукової роботи залучено 12 докторів наук, професорів та 18 кандидатів наук, доцентів. Входження у склад факультету ряду наукових підрозділів дозволяє в повній мірі реалізувати основні принципи здобуття знань через наукову діяльність, до якої студенти долучаються вже з перших семестрів свого навчання в університеті.

     На фізико-технічному факультеті студентам надається можливість здобуття вищої освіти європейського рівня за ступенями «бакалавр», «магістр», а також отримати ступінь доктора філософії за спеціальностями Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали, Електроніка.

Завантажити буклет спеціальностей, pdf

Спеціальність ступеня бакалавр Освітня програма Перелік конкурсних предметів
Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика  

Українська мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова

 

Прикладна фізика та наноматеріали Медична фізика

Матеріали і системи відновлюваної енергетики

Українська мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова (хімія)

Електроніка Електроніка

Автомобільна електроніка

Українська мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова

Середня освіта (фізика) Середня освіта (фізика) Українська мова та література

Математика

Фізика або іноземна мова або біологія

 

    Професійні можливості випускників

Фізика та астрономія: фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; розробка апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; розробка апаратного забезпечення комп’ютерних систем та їх експлуатація; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота в науково-дослідних інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство.

Прикладна фізика та наноматеріали: проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробничих процесів, які пов’язані з розробкою та створенням елементів оптоелектроніки, оптоелектронних систем передачі та обробки інформації, лазерних технологій в мікро- та оптоелектроніці; експлуатація та обслуговування оптоелектронних систем та приладів у різних галузях господарства; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота зі складними вимірювальними комплексами, що використовують ПЕОМ; менеджмент і маркетинг технологій, приладів, ідей, ноу-хау та винаходів; виконання обов’язків у фірмах та рекламних агентствах по реалізації нових зразків приладів, матеріалів та технологій.

Комп’ютерна інженерія: створення, використання, обслуговування комп’ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів то зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Електроніка: створення нових та вдосконалення існуючих технологій та приладів електронної техніки на основі використання сучасних схемотехнічних рішень. Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, автомобільної електроніка. Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації).  Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій

Середня освіта (фізика): викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів.

На сьогоднішній день фізико-технічний факультет повністю забезпечений сучасною комп’ютерною технікою, передовими навчальними та науковими лабораторіями, зручними новітніми аудиторними приміщеннями. Бази виробничої практики забезпечують фахові освітні програми та можливості працевлаштування випускників.