Спеціалізовані Вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 20.051.06

Доцільність функціонування спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 була пов’язана з необхідністю підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових і навчальних закладів західного регіону, зокрема і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», в якому впродовж багатьох років успішно розвивається науковий напрям фізика і хімія поверхні. Тут створені наукові школи: 1) Фізика, хімія та технологія тонких плівок; 2) Наномасштабні, нанопористі функціональні матеріали для пристроїв генерування, накопичення і перетворення енергії.

При нашому університеті функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (наказ № 1607 від 21 листопада 2013 р.). На базі спеціальностей фізичного, хімічного та технологічного профілів університету створено Фізико-хімічний інститут, основним науковим напрямком якого є дослідження з фізики, хімії і технології напівпровідників, та спільна з Інститутом металофізики НАН України науково-дослідна лабораторія, в якій досліджуються можливості використання нанопористих і наноструктурних матеріалів у пристроях генерування, накопичення та перетворення електричної енергії. На базі фізико-технічного факультету видається періодичний науковий журнал «Фізика і хімія твердого тіла», який рішенням ВАК України №2-05/9 від 14.11.2001 р. та № 1-05/4 від 26.05.2010 визнаний фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. Журнал входить до наукометричної бази Index Сореrnicus.

В університеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів для Західного регіону та всієї України за напрямками «Фізика», «Прикладна фізика», «Хімія». Для цього створена чітка структура фізичних та хімічних кафедр, навчальних та науково-дослідних лабораторій.

Тому наказом МОН України від 11.07.2017 № 996 спеціалізованій вченій раді Д 20.051.06 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надано право на період з 11 липня 2017 до 31 грудня 2019 р. проводити захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

Голова спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан Костянтинович, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 – доктор фізико-математичних наук, професор Будзуляк Іван Михайлович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 – доктор фізико-математичних наук, доцент Яблонь Любов Степанівна, професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06:

 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Галій Павло Васильович, професор кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Гасюк Іван Михайлович, декан фізико-технічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Коцюбинський Володимир Олегович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор хімічних наук, професор Лобанов Віктор Васильович, завідувач відділу квантової хімії і фізико-хімії насистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • Ø доктор хімічних наук, професор Миронюк Іван Федорович, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Пилипів Володимир Михайлович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Рувінський Марк Аунович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Салій Ярослав Петрович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Семчук Олександр Юрійович, провідний науковий співробітник відділу теорії наноструктурних систем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Стасюк Зиновій Васильович, завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ø доктор фізико-математичних наук, професор Яремій Іван Петрович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

За попередню каденцію функціонування спецради було проведено 28 засідань, на яких проведено захист 4 докторських дисертацій та 21 кандидатської дисертації:

 • Ø докторські дисертації:
 • Коман Богдан Петрович «Закономірності міжфазової взаємодії у приповерхневих шарах структур на основі Si та CdxHg1-xTe»;
 • Рачій Богдан Іванович «Отримання та фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю для електрохімічних систем накопичення заряду»;
 • Яблонь Любов Степанівна «Механізми ємнісного та фарадеївського накопичення і перетворення енергії в низькорозмірних структурах»;
 • Ільницький Роман Васильович «Інтеркаляційне струмоутворення у модифікованих нанодисперсних системах TiO2, TiO2/С»;
  • Ø кандидатські дисертації:
  • Гуменюк Любов Михайлівна «Структура, фізичні та електрохімічні властивості нанодисперсного ТіО2, легованого ніобієм і цирконієм»;
  • Морушко Ольга Василівна «Формування, фізичні та електрохімічні властивості термічно і лазерно модифікованих нанокомпозитів TiO2/C i TiS2/C»;
  • Чав’як Іван Ігорович «Процеси росту, структура та явища переносу у парофазних наноконденсатах станум телуриду»;
  • Токарєв Станіслав Вікторович «Нанокристали CdS в органічних матрицях: синтез, структура, властивості»;
  • Кузишин Мирослав Миронович «Псевдоємнісне накопичення електричної енергії в електрохімічних системах на основі нанопористого вуглецю»;
  • Бойчук Андрій Михайлович «Структура, електрофізичні та інтеркаляційні властивості шпінельних систем LiMn2-xFexO4 різної морфології»;
  • Колковський Павло Ігорович «Отримання, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного фториду заліза»;
  • Сташко Назар Васильович «Синтез, структура та фізико-хімічні властивості полікристалічного залізо-ітрієвого гранату»;
  • Куровець Валентина Василівна «Кристалічна та магнітна мікроструктури епітаксійних плівок ферит-гранатів, імплантованих іонами гелію»;
  • Складанюк Марія Богданівна «Фізико-хімія металізації поверхонь та трибологічні властивості високодисперсних карбонізованих вуглецевих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технологією»;
  • Бучковська Марія Дмитрівна «Металічний характер провідності в післяперколяційній ділянці товщин ультратонких плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою»;
  • Груб’як Андрій Богданович «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного магеміту»;
  • Ващинський Віталій Михайлович «Електрохімічні та сорбційні властивості активованого вуглецю, одержаного із рослинної сировини»;
  • Шийко Людмила Олександрівна «Cинтез, структура та електрохімічні властивості дублетно-ієрархічних матриць вуглець – сульфіди та оксиди металів»;
  • Мізілевська Марина Григорівна «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз / брукіт»;
  • Кудрик Роман Ярославович «Електронні властивості тонкоплівкових нанорозмірних омічних та бар’єрних контактів до широкозонних напівпровідників GaN та SiC»;
  • Збіглей Любов Зіновіївна «Фізико-хімічні властивості нанокомпозитів фториди заліза / вуглець»;
  • Хемій Ольга Михайлівна «Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанокомпозитів вуглець / сульфід молібдену, гідроксид нікелю»;
  • Бойчук Тетяна Ярославівна «Механізми накопичення заряду в гібридних електрохімічних системах нанопористий вуглець / шпінелевмісні системи Li-Mn-Fe-O»;
  • Яровець Ігор Романович «Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матри­ця­ми»;
  • Гаврилюх Василь Миронович «Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою».

 

З питань подання до розгляду документів на здобуття вчених звань доктора (кандидата) фізико-математичних наук просимо звертатись до вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 Яблонь Любові Степанівни (тел. 0682340817, E-mail: yablon_lyubov@ukr.net).